OFERTY SPECJALNE

 • Wakacje

  Atrakcyjne i tanie oferty noclegów w górach, nad morzem i jeziorami, to wspaniały pomysł na wakacje!. Najlepsze oferty na tanie wakacje

 • Ze zwierzątkiem

  Masz psa lub kota? w tych obiektach będziesz mógł wypoczywać, wraz ze swoim pupilem. Kwatery i noclegi z akceptacją zwierząt

 • Mama i ja

  Oferty noclegów w obiektach z łóżeczkami dla małych dzieci, placem zabaw itp.

 • Unterkunft in Polen

  Finde eine attraktive Unterkunft in Hotel, Pension, Ferienhaus, Ferienwohnung, Appartement, Fremdenzimmer, Wellness, Sanatorium. Verbringe einen unvergesslichen Urlaub!

 • Dla seniora

  Ofery obiektów noclegowych specjalnie przygotowanych dla seniorów w atrakcyjnych miejscowosciach.Turnusy o zróżnicowanym standardzie jak i cenie.

 • SPA&Wellness

  Ośrodki odnowy biologicznej-zdrowie relaks i energia.

 • Zielona szkoła

  Obiekty, pensjonaty, ośrodki dysponujące odpowiednim zapleczem i doświadczenie w organizowaniu zielonych szkół.

 • Dla niepełnosprawnych

  Znajdziesz tutaj obiekty przystosowane do obsługi gości niepełnosprawnych. Niepełnosprawni w Polsce stanowią 14% ogółu społeczeństwa i odsetek ten ma tendencję rosnącą. Warto przygotować ofertę dla tej grupy.

Zaliczka czy zadatek?

Zobacz też: Regulamin w hotelu i potrzeba jego posiadania

 

 

Zaliczka czy zadatek?
 
Zaliczka i zadatek, choć powszechnie sa uznawane za pojęcia tożsame, w rzeczywistości oznaczają dwie operacje rzadzące się innymi zasadami. Brak dostatecznej wiedzy na temat różnic i traktowanie ich jako tego samego może w perspektywnie doprowadzić do niemiłych niespodzianek. Tym mniej przyjemnych, że związanych z pieniędzmi.
 
Porównując zaliczkę i zadatek, przede wszystkim warto określić, że oba są formami przedpłaty cześci zobowiązania - więc oba są płacone przed odbiorem towaru lub realizacji usługi. W przypadku hotelu chodzi o przyjazd gościa i przenocowanie przez niego odpowiedniej ilości nocy. Dodatkowo w przypadku wywiązania się obu stron z umowy (tzn. gość przyjeżdża na odpowiednią ilość nocy a hotel zapewnia mu przez ten czas noclegi - zgodnie z wstępnymi ustaleniami), zarówno zaliczka jak i zadatek są wliczane jako zapłata częściowa za usługę.
 
Prawdopodobnie głównie ze względu na opisane podobieństwo, wiele osób myli zaliczkę z zadatkiem. Jeśli zaś chodzi o różnice, najważniejszą z nich jest kwestia zwrotności w przypadku niewypełnienia warunków umowy przez jedną ze stron. Mianowicie zaliczka powinna być zwrócona wpłacającemu bez względu na to, z czyjej strony wystąpiło zerwanie umowy. To oznacza, że nawet jeśli do wykonania usługi nie doszło ze względu na winę osoby wpłacającej zaliczkę, zaliczka powinna być jej zwrócona.
 
Z kolei z zadatkiem jest inaczej. Jeśli od umowy odstąpi strona wpłacająca (gość lub działający w jego imieniu organizator/ agent turystyczny) zadatek pozostaje bezzwrotny i pozostaje u podmiotu, który go otrzymał. Jeśli zaś od umowy odstąpi strona przyjmujaca zadatek - czyli hotel - jest zobowiązana do zwrotu wpłacającemu równowartości dwukrotnej wysokości zadatku. 
 
Z powyższych widać więc, że podstawową różnicą są konsekwencje niewykonania warunków umowy - przy zaliczce bez względu na stronę i tak jest zwracana, w przypadku zadatku albo nie jest zwracany w ogóle, albo w postaci dwukrotnej rekompensaty.
 
Ze strony obiektu noclegowego, korzystniej wydaje się pobierać od biur podróży, agencji turystycznych i gości zadatki, ponieważ w razie zmiany planów goscia przynajmniej część pieniędzy pozostaje po stronie hotelu czy pensjonatu. Pozwala to pokryć ewentualne koszty pustego łóżka. Oczywiście sprawa jest dyskusyjna i wiele w niej zależy od indywidualnych warunków. Z reguły jednak hotelarze wychodzą lepiej pobierając od swoich klientów zadatki zamiast zaliczek - jeśli mają pewność, ze będa w stanie zapewnić konkretne noclegi w konkretnym, wybranym przez gościa terminie.
 

 

Warto rozważyć często używany na stronie obiektu i w regulaminie zapis o bezzwrotnej zaliczce.

Taki zapis o bezzwrotnej zaliczce może stanowić klauzulę niedozwoloną zgodnie z art. 3851 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nim postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, nie uzgodnione indywidualnie, nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Każda ze stron ma prawo oczekiwać, że relacja wzajemnych praw i obowiązków będzie porównywalna, ekwiwalentna, co w przedstawionej sytuacji nie zachodzi.

W art. 3853 KC został uregulowany katalog niedozwolonych postanowień umownych (katalog ma charakter otwarty). Pkt. 12 w/w artykułu stanowi, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są postanowienia, które wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie nie spełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania. W ten sposób naruszona zostaje zasada ekwiwalentności świadczeń, gdyż obiekt noclegowy otrzymuje część świadczenia klienta w sytuacji, gdy sam jest zwolniony od spełnienia własnego świadczenia. Podkreślić przy tym należy, że przedsiębiorca hotelowy ma prawo do potrącenia poczynionych nakładów, poniesionych kosztów (jeżeli takie były) oraz kompensaty poniesionych strat w przypadku rezygnacji konsumenta z usługi. Jednakże kwota podlegająca potrąceniu powinna zostać ustalona w wysokości zbliżonej do rzeczywiście poniesionej straty. Dlatego też zwrotowi powinna podlegać niewykorzystana część zaliczki, po odliczeniu w/w kosztów. Jednakże do obowiązków przedsiębiorcy hotelowego należy wykazanie poniesionych kosztów lub nakładów i ich wysokości. W sytuacji niewykazania ich konsumentowi, należy się zwrot zaliczki w całej kwocie.

Należy zwrócić jeszcze uwagę na pkt. 16 art. 3853 KC, gdzie za niedozwolone postanowienia uważa się również postanowienia, które nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy, na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy. W związku z tym, w przypadku zawierania umowy z hotelem, powinna być również uregulowana sytuacja, kiedy to hotel ma obowiązek zwrócić zaliczkę lub zapłacić karę konsumentowi, w sytuacji gdy hotel rezygnuje z wykonania umowy.

Pomocny w przestawionej sprawie może okazać się wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dn. 12.03.2007, sygn. akt XVII AmC 63/06, na mocy którego „podobna” klauzula została uznana za niedozwoloną. Wyrok publikowany jest na stronie

www.uokik.gov.pl .

 

Instytucja bezzwrotnej zaliczki jest niezgodna z prawem, w umowach o świadczenie usług hotelowych między przedsiębiorca a konsumentem, Jeśli jednak podmiot świadczący takie usługi stosuje bezzwrotną zaliczkę, zgodnie z K.C. powinna ona być umieszczona w takim miejscu, by osoba wpłacająca zaliczkę zapoznała się z tym warunkiem - czyli przed wpłatą: akceptacja warunku, że zaliczka jest bezzwrotna. Hotel powinien zadbać, by otrzymać potwierdzenie akceptacji tego warunku. Zapis dot. zaliczki mógłby wyglądać tak : "W przypadku rezygnacji z usług wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Kwota zaliczki stanowi pokrycie kosztów hotelu/pensjonatu itp. z tytułu rezerwacji pokoju.

 

 

PODSUMOWANIE

 

 

ZALICZKA


-jeśli rezerwacja dojdzie do skutku, zaliczka zostaje wliczona w jej cenę,

-jeśli rezerwacja zostaje odwołana za zgodą obu stron, to zwracają one sobie wzajemne świadczenia, w tym także zaliczkę,

-jeśli rezerwację odwoła strona biorąca zaliczkę, jest ona zobowiązana do zwrotu pobranej zaliczki.

-jeśli rezerwację odwoła strona wpłacająca zaliczkę, może ona domagać się jej zwrotu.


ZADATEK


-jeśli rezerwacja zostaje rozwiązana za zgodą obu stron, to zwracają one sobie pobrany zadatek,

-jeśli rezerwacja dojdzie do skutku, zadatek zostaje wliczony w cenę,

-jeśli rezerwujący zrezygnuje, zadatek przepada na rzecz biorącego,

-jeśli rezerwacja nie została zrealizowana z przyczyn leżących po stronie biorącej zadatek, strona dająca zadatek może od umowy odstąpić i żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.
BEZWROTNA ZALICZKA


-zapis taki jest niezgodny z prawem i może być zakwestionowany przez rezerwującego,

-jeśli podmiot świadczący takie usługi stosuje bezzwrotną zaliczkę powinien zadbać, by była umieszczona w takim miejscu, aby osoba wpłacająca zaliczkę zapoznała się z tym warunkiem,

-należy zadbać, by otrzymać potwierdzenie akceptacji tego warunku przed dokonaniem rezerwacji,

-należy wprowadzić regulację określającą termin, po przekroczeniu którego zaliczka jest bezzwrotna lub zwrotna częściowo.


BRAK OKREŚLENIA FORMY PRZEDPŁATY


-jeśli nie jest to uregulowane w umowie zakłada się, że mamy do czynienia z zaliczką.

<<ZOBACZ TAKŻE >>

 

 
 
wróć

Dodaj swój obiekt ZA DARMO - bez ukrytych kosztów, bez abonamentu, bez stałych opłat.  
Wyróżnij swój obiekt dodając go do darmowych ofert specjalnych - DODAJ ZA DARMO !
 Nocleginaplus.pl jest jednym z nielicznych serwisów w Polsce, oferującym nieodpłatnie pełną ofertę Twojego obiektu.